Turistika

Poodří

Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2 300 ha aluviálních luk), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami.

Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice), další se připravují k vyhlášení. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny. Jsou to například Kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, plavín štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků, vydra říční a mnoho dalších druhů živočichů.

Naučná stezka Kotvice

Naučná stezka Kotvice se nachází na katastru obce Nová Horka . Území o výměře 105 ha zahrnuje rybníky Nový a Kotvice, bývalou oboru zámku v Nové Horce a lesní porosty na terasovém svahu s množstvím drobných pramenišť. Jedná se o významnou ornitologickou a botanickou lokalitu.

Naučná stezka Kotvice byla otevřena v roce 1983. Začíná v Nové Horce (místní část Studénky) u bývalého mlýna na kraji lesa a je vedena přírodní rezervací Kotvice a dalšími přírodně zajímavými částmi kolem Odry až do Studénky k Pasečnému mostu nedaleko železniční trati. Délka stezky je asi 3 km a k napojení na ni lze využít žlutou turistickou značku, která vede od železniční stanice ve Studénce do Albrechtiček a na stezku navazuje u Oderské lávky. Stezka je fyzicky nenáročná, přístupná celoročně a na 10 zastaveních se návštěvník seznámí s ekosystémy lužního lesa, rybníků, meandrující Odry a trvalých tůní.

Naučná stezka má 6 zastávek:

1 - na jihozápadním okraji rezervace v oboře, všeobecné informace o území rezervace, charakter lužních      lesů v přirozené skladbě, bylinné patro a ornitofauna lužního lesa.
2 - U Karlova rybníka - charakteristika rákosin s jejich ptačími obyvateli.
3 - Na hrázi Kotvice u Karlova rybníka - poskytuje přehled o vodních rostlinách, kachnách a dravcích.
4 - U Kotvice - (severní okraj rezervace), přestavuje další vodní rostliny spolu s potápkami.
5 - Zastavení u Odry - věnováno geomorfologii, rostlinstvu, živočišstvu nejbližšího okolí vodního toku řeky.
6 - U Slaňáku - ukázka slepého ramene řeky Odry s charakteristickými rostlinami a živočichy stojatých vod.

Provoz naučné stezky:

Naučná stezka je přístupná po celý rok, pro návštěvníky nejpřitažlivější je však v jarním a opět podzimním období. Označena je značkami naučných stezek, napojuje se na modrou turistickou značku z Hladkých Životic do Jistebníka, případně na žlutou značku ze Studénky přes Petřvaldík do Košatky. Vzhledem k rovinnému charakteru území jde o nenáročnou vycházkovou trasu délky asi 3 km.

Dostupnost naučné stezky:

Z nádraží ve Studénce vlakem od Ostravy, Přerova i ze směru od Veřovic přes Štramberk a Příbor. Možno spojit s návštěvou železničního muzea v zámku ve Studénce.

Cykloturistika

Bartošovice – Studénka -Velké Albrechtice-Bílovec-Olbramice-Klimkovice Polanka n.O.
Trasa prochází ve směru jih–sever středem řešeného území. Začíná v obci Bartošovice a vede podél toku řeky Odry po nezpevněných stezkách. Trasa je zde v době mokra nesjízdná, na což upozorňují dodatkové tabulky. Za nepříznivého období lze na trasu odbočit až v Nové Horce. Trasa je ukončena v Polance nad Odrou, kde navazuje na trasu č.5. Je vedena po zpevněných komunikacích s výjimkou zemědělské komunikace mezi Studénkou a Velkými Albrechticemi a letního úseku podél Odry. V úseku Velké Albrechtice (pod kostelem) – Bílovec (pod zámkem) je vedena v přímém souběhu s cyklotrasou č.6190. Také v obci Olbramice je krátký souběh s trasou č.6191.

Kliknutím na mapku se zobrazí podrobná mapa.